ความสูญเปล่า (Wastes)

ความสูญเปล่า (Wastes)

คุณต้องผ่านการเรียน คุณค่า (Values) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.