การจำแนกประเภทกิจกรรมตามแนวคิด Lean

การจำแนกประเภทกิจกรรมตามแนวคิด Lean

คุณต้องผ่านการเรียน นิยามและหลักการ 5 ประการของ Lean ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.