แนวคิดเรื่องการวางแผน (Plan)

แนวคิดเรื่องการวางแผน (Plan)

คุณต้องผ่านการเรียน ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่า ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.