การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และการตรวจสอบผลดำเนินการ (Check)

การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และการตรวจสอบผลดำเนินการ (Check)

คุณต้องผ่านการเรียน การกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมาย ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.