การกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมาย

การกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมาย

คุณต้องผ่านการเรียน แนวคิดเรื่องการวางแผน (Plan) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.