การทำให้เป็นมาตรฐาน (Act)

การทำให้เป็นมาตรฐาน (Act)

คุณต้องผ่านการเรียน การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และการตรวจสอบผลดำเนินการ (Check) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.