การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)

การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)

คุณต้องผ่านการเรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.