ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Options)

ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Options)

คุณต้องผ่านการเรียน การบริหารโอกาส (Opportunity Management) (ต่อ) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.