การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment)

การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment)

คุณต้องผ่านการเรียน การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.