การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment) (ต่อ)

การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment) (ต่อ)

คุณต้องผ่านการเรียน การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.