ขั้นตอนการจัดทำ Current State VSM

ขั้นตอนการจัดทำ Current State VSM

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : Module 2 – Part 1 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.