การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ภายในกระบวนการ

การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ภายในกระบวนการ

คุณต้องผ่านการเรียน การวาดเส้นทางการไหลของสารสนเทศ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.