การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่

คุณต้องผ่านการเรียน การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.