การตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา

การตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา

คุณต้องผ่านการเรียน การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.