แผนภูมิควบคุม Control Chart

แผนภูมิควบคุม Control Chart

คุณต้องผ่านการเรียน การอ่านและตีความฮีสโตแกรม ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.