การออกแบบ Check Sheet และวิเคราะห์ข้อมูล

การออกแบบ Check Sheet และวิเคราะห์ข้อมูล

คุณต้องผ่านการเรียน แผนตรวจสอบ Check Sheet ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.