แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ Attribute Control Chart

แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ Attribute Control Chart

คุณต้องผ่านการเรียน แผนภูมิควบคุมชนิดผันแปร Variable Control Chart ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.