แผนตรวจสอบ Check Sheet

แผนตรวจสอบ Check Sheet

คุณต้องผ่านการเรียน หลักการเบื้องต้นของ 7 QC Tools ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.