การตีความและวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม

การตีความและวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม

คุณต้องผ่านการเรียน แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ Attribute Control Chart ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.