การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ QC Story

การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ QC Story

คุณต้องผ่านการเรียน การตีความและวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.