สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้ Key Take Aways

สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้ Key Take Aways

คุณต้องผ่านการเรียน การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ QC Story ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.