การจัดสมดุลการผลิตโดยใช้ LINE BALANCING CHART

การจัดสมดุลการผลิตโดยใช้ LINE BALANCING CHART

คุณต้องผ่านการเรียน การจัดสายการผลิตที่สมดุล ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.