ความหมายของ Work Study และการจำแนกกิจกรรมการปฏิบัติงานในมุมมอง IE

ความหมายของ Work Study และการจำแนกกิจกรรมการปฏิบัติงานในมุมมอง IE

คุณต้องผ่านการเรียน ความหมายของ IE และเทคนิค IE ที่สำคัญ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.