การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรด้วย Man-Machine Chart

การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรด้วย Man-Machine Chart

คุณต้องผ่านการเรียน การจัดสมดุลการผลิตโดยใช้ LINE BALANCING CHART ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.