การวัดผลงาน (Work Measurement)

การวัดผลงาน (Work Measurement)

คุณต้องผ่านการเรียน การวัดผลงาน (Work Measurement) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.