การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว (Motion Analysis)

การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว (Motion Analysis)

คุณต้องผ่านการเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานด้วย Multiple activity chart ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.