องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ Work Study

องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ Work Study

คุณต้องผ่านการเรียน ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.