PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ

PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ

คุณต้องผ่านการเรียน PDCA สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.