หลักการใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

หลักการใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

คุณต้องผ่านการเรียน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.