หลักการใช้แผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

หลักการใช้แผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

คุณต้องผ่านการเรียน หลักการใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.