การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และตรวจสอบผลการปรับปรุง (Check)

การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และตรวจสอบผลการปรับปรุง (Check)

คุณต้องผ่านการเรียน การจัดทำแผนปรับปรุง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.