การตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง

การตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน การใช้ Flow Chart สำหรับแสดงข้อมูลของขั้นตอนการทำงานก่อนปรับปรุง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.