การใช้แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet) สำหรับเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง

การใช้แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet) สำหรับเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน การเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.