การกำหนดหัวข้อในการดำเนินการปรับปรุง

การกำหนดหัวข้อในการดำเนินการปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.