การใช้กราฟสำหรับแสดงผลข้อมูลก่อนการปรับปรุง

การใช้กราฟสำหรับแสดงผลข้อมูลก่อนการปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน การใช้แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet) สำหรับเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.